protokoll SAOB

5991

Protokoll kristdalagym.se

webbläsaren de protokoll du har att justera. justerare protokollet genom att trycka på den gröna. Protokoll. Sida. 1(9). Sammanträdesdatum.

  1. Vad heter skatteverket på engelska
  2. Extra försäkring vid sjukskrivning
  3. Perspektiv pa sociala problem pdf
  4. Fixa assistants
  5. Skf care 33 linear actuator
  6. Klass 2 moped säljes
  7. Byta sim kort iphone 6 s

Paragrafen är justerad Justerare, signatur Innehållsförteckning Diarienr Sida § 32 Närvaro och val av protokollsjusterare 4 § 33 Fastställande av dagordning 5 § 34 Föregående mötesprotokoll 6 § 35 Anmälan av informationshandlingar 2021/17 7 § 36 Anmälan av delegationsbeslut 2021/13 8 § 37 Inkomna remisser, promemorior och motioner 9 Sammanträdesprotokoll Datum Sida 2. Val av justerare [2019-03-11] 5 av 13 Till justerare av dagens protokoll föreslås Kerstin Lindh, SPF Kongahälla Seniorerna. Beslut Till justerare av dagens protokoll utses Kerstin Lindh, SPF Kongahälla Seniorerna Justeras sign KOMMUNENS PENSIONÄRSRÅD KUNGÄLVS KOMMUN 0. Exempel på mötesprotokoll Styrelsemöte datum (år/månad/dag) _____ Protokoll styrelsemöte region _____ i Svenska Celiakiungdomsförbundet Närvarande: Amina Schultz, Niclas Rönn, Michael Pettersson, Fatima Waberi. §1 Formalia Beslut att godkänna dagordningen • Beslut att välja Amina till mötesordförande MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Ånge Energi AB 2019-06-14 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §15 Val av justerare (Ånge Energi AB 18/15) Beslut Bolagstämman beslutar att jämte ordförande utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman.

4.

Styrelseprotokoll – Umeå socialdansförening

Godkännande av kallelseförfarande. a.

PROTOKOLL Nr 3/11 1 Öppnande 2 Dagordning 3

Anna. Roos (C) ska. justera. protokollet. tillsammans.

KS0008) Beslut. Kommunstyrelsen. beslutar. att. Krister. Mattsson (S) och. Anna.
World trade center luftens hjältar

Justerare mötesprotokoll

Sammanträde: 3 Val justerare mötesprotokoll. Protokollet från föregående möte läggs till  Signaturer: Ordförande. Justerare. Utdragsbestyrkande: datum och signatur.

I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif. till protokollet), vilken förening som hade mötet, vilken typ av möte det var ex. stämma. Vidare skall det framgå var mötet hölls och datum.. Ex. Justerares ansvar. Den som skriver under ett mötesprotokoll kallas justerare eller protokolljusterare.
Livsmedelsgrossister göteborg

Justerare mötesprotokoll

Sammanträde: 3 Val justerare mötesprotokoll. Protokollet från föregående möte läggs till  Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. §2 Val av justerare Anna-Lena Nord väljs till justerare §3 Fastställande och godkännande av dagordningen Dagordningen fastställs och godkänns §4 Genomgång av föregående mötesprotokoll Kerstin Larsson går igenom protokollet som godkänns och läggs till handlingarna. §5 Rapport kassören Resultat 13357,84 kr, konto 38447,12 kr. Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2016-03-19, Stakston Academy, Stockholm.

—.
Juridisk fakultet bibliotek
Konstituerande mötet och firmateckning - Swedbank

NORRBOTTEN. PROTOKOLL. Sammanträdesdatum. 2016-11-15. 1(7). Arbetsutskottet.


Baltzar von platen och carl munters

Kommunala integrationsrådet - Lunds kommun

Ulla Vidholm och Britt-Marie Nilsson valdes att justera dagens protokoll. § 79 Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll föredrogs av vice sekreteraren och lades till handlingarna.