VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING - Region Värmland

668

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING - Region Värmland

könsfördelning i en grupp innebär att andel kvinnor respek-tive män ligger mellan 40 och 60 procent. En jämn könsför-delning är inte tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Det krävs också att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara – den kvalitativa jämställdheten. Källa: SCB:s yrkesregister. Eftersom alla yrkeskategorier inte ser likadana ut före år 2014 har i vissa fall några kategorier behövt slås ihop för att få jämförbara tal. Taggar: kvinnoyrken, mansyrken, sned könsfördelning, vanligaste yrken. Dela: Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning i procent: procent Etablerad ställning, andel: procen Statistik: Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan.

  1. Unibap analys
  2. Gullspång invest stockholm
  3. Restaurang jacob

Om något av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- eller mansdominerad. Könsfördelningen i arbetslivet återspeglas i relativt hög ut - sträckning på utbildningsprogrammen vid högskolan, där en relativt jämn könsfördelning råder, eller där kvinnor är i majoritet, på de flesta av utbildningarna. Ett område, tek-nikområdet, är dock fortfarande tydligt dominerat av män * SCB (Statistiska centralbyrån) 31 december 2020. Mer information.

En jämn könsför-delning är inte tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Det krävs också att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara – den kvalitativa jämställdheten.

En jämn fördelning av makt och inflytande, Christina Bergqvist

Döda. 208. 214. Riket.

Ett jämställt Västmanland nr 1 2019 - IdRelay

Födda och döda 2017. Utrikes födda 2017. Utrikes födda efter födelseland 2020. Befolkning efter födelseland Foto: Haninge kommun. Källa: SCB. Haninges befolkning består till 28 procent av personer  Källor: SCB, Försäkringskassan, Sahlgrenska, SOU 2017:43, Tidskriften Välfärd.

9 Datum (23 ) Skillnader i utbildning, könsfördelning och ålder gör att  viktning har genomförts av SCB i samband med insamlingen av svar.
Slott brinner

Scb könsfördelning

Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var lager- … Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Riksdagens sammansättning efter val. Könsfördelning i procent: andel Datatyp Riksdagens sammansättning efter val.

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner. På Tillväxtverket arbetar vi för en 2019-10-15 De som arbetar i myndigheterna. I de här kapitlet redovisar vi vissa uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om uppgifter som kön, ålder och utbildningsbakgrund. Vi redogör också för hur många som är tillsvidare­anställda och hur många som är tidsbegränsat anställda, samt om sjukfrån­varon i staten.
Reservdelar släpvagn

Scb könsfördelning

Utrikes födda efter födelseland 2020. Befolkning efter födelseland Foto: Haninge kommun. Källa: SCB. Haninges befolkning består till 28 procent av personer  Källor: SCB, Försäkringskassan, Sahlgrenska, SOU 2017:43, Tidskriften Välfärd. Läsa och skriva. Omkring 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att  Källa: RF/SCB (skattade värden) n Män n Kvinnor. * Aktiviteter som utövas regelbundet. En person kan förekomma inom flera aktiviteter.

The hub for Swedes on reddit and our community here! … Till scb.se.
Åsa romson slöja
UPPSATSER: - DiVA

Stäng. Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror.


Vad star volvo for

Allt fler 80+ i befolkningen - Boverket

Den 31 En person som inte kommer från något av de här 17 länderna har istället av SCB förts till den världsdel som födelselandet tillhör. könsfördelning och ålder? För att kunna besvara frågeställningarna har en kvantitativ deskriptiv design använts.